جتمع مسکونی غدیر (اصفهان) طراحی، تامین و پیاده سازی سیستم تفکیک مصارف و صدور قبوض انرژی