شرکت پایش انرژی بــا بهــره‌ منــدي از ارتباطــات‌ بازرگانــی‌ قــوي بــا تولیدکننــدگان‌ تــراز اول‌ جهــان‌، بــا کیفیــت‌ تریــن‌ محصــولات‌ بیــن‌

المللــی‌ در زمینــه‌ اتوماســیون‌ صنعتــی‌ و هوشمندســازي ســاختمان‌ را بــه‌ بازارهــاي داخلــی‌ عرضــه‌ مــی‌ نمایــد؛ از ایــن‌ جملــه‌ مــی‌ تــوان‌ مــوارد زیر را نــام‌ بــرد:

 نمایندگی‌ انحصاري محصولات‌ و راهکارهاي شرکت‌ GFR آلمان‌ در زمینه‌ هوشمندسازي ساختمان‌

 نمایندگــی‌ انحصــاري محصــولات‌ شــرکت‌ Oventrop آلمــان‌ در زمینــه‌ شــیرآلات‌ کنترلــی‌، بالانســینگ‌ و راهکارهاي گرمایش‌ از کف‌

نمایندگی‌ انحصاري محصولات‌ شــرکت‌ Schrack-Seconet اتریش‌ در زمینه‌ اعلام‌ حریق‌ و سیســتمهاي هوشــمند بیمارســتانی‌

 نمایندگی‌ محصولات‌ شرکت‌ ABB آلمان‌ در زمینه‌ خانه‌ هوشمند

 نمایندگی‌ محصولات‌ شرکت‌ DIEHL آلمان‌ در زمینه‌ میترینگ‌ و تفکیک‌ مصارف‌ انرژي نمایندگی‌ محصولات‌ شرکت‌ eelectron ایتالیا در زمینه‌ خانه‌ هوشمند

 نمایندگی‌ شرکت‌ YASKAWA اروپا در زمینه‌ کنترل‌ دور موتور (اینورتر)

در ســال‌ هــاي اخیــر و بــا آزادســازي نــرخ‌ حامــل‌ هــاي انــرژي، ضــرورت‌ مدیریــت‌ هوشــمند انــرژي در ســاختمان‌ هــا

اعــم‌ از مســکونی‌، اداري، تجــاري و… بیــش‌ از پیــش‌ نمایــان‌ گردیــد. پایــش‌ انــرژي بــه‌ عنــوان‌ یــک‌ مجموعــه‌ دانــش‌

بنیــان‌ بــا توســعه‌ سیســتم‌ نــرم‌ افــزاري مطابــق‌ بــا نیازهــاي بومــی‌ و شــرایط‌ ســاختمان‌ هــاي ایرانــی‌ در کنــار اســتفاده‌ از تجهیــزات‌ ســخت‌ افــزاري تولیــد اروپــا و آمریــکا ســعی‌ بــر آن‌ دارد تــا کیفیتــی‌ دوچنــدان‌ را بــه‌ ســازندگان‌ و ســاکنان‌

ســاختمان‌ هــاي هوشــمند ارائــه‌ نمایــد. بــه‌ عنــوان‌ عضــوي از جامعــه‌ متخصصیــن‌ انــرژي و ســاختمان‌ کوششــمان‌ همــواره‌ بــر محــور ارائــه‌ ي باکیفیــت‌ تریــن‌ محصــولات‌ و راهکارهــا بــه‌ بــازار داخلــی‌ اســت‌.