سیستم تفکیک مصارف انرژی شامل انرژی میترهای گوناگون برای اندازه گیری دقیق میزان مصرف گاز، آب، برق، گرمایش و سرمایش (انرژی) واحدهای ساختمانی می باشد. نرم افزار تمام فارسی برای کار و گزارش گیری (صدور قبض انرژی) از این سیستم نیز توسط متخصصان شرکت پایش انرژی طراحی و پیاده سازی شده است.