طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO 50001

شامل: مانیتورینگ و آنالیز اطلاعات مصرف میترهای برق در ایستگاه ها، خطوط و ساختمان ها.