ارتقاي سيستم كنترل بويلر شماره 2 گروه صنعتي بارز

كارفرما: گروه صنعتي بارز

ارتقاي سيستم كنترل بويلر 20 تني آذراب گروه صنعتي بارز

كارفرما: گروه صنعتي بارز