ساختمان اداری-تجاری نیایش

طراحی و اجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) شامل ماژول هاي مديريت انرژي،تامين امنيت،تامين ايمني واعلام حريق.