منتخب سردبیر

Recent Articles

ایجاد سیستم تفکیک مصارف و هزینه های انرژی برای ساکنان ساختمان کنترل بهینه عملکرد تاسیسات ساختمانی متناسب با ساختار و برنامه زمانی بهره برداری قسمت های مختلف ساختمان تعیین ضرایب و شرایط کنترل بر اساس مدلسازی رفتار دینامیکی ساختمان و سنجش عواملی همچون موقعیت تابشی و نورگیری ساختمان، وضعیت سطوح خارجی بنا و …
ادمین پایش انرژی
ادمین پایش انرژی

12 ماه قبل