طراحی و پیاده سازی سیستم تفکیک مصارف انرژی (Metering)

شامل ماژول­های: اندازه گیری و تفکیک مصارف آب و انرژی گرمایش / سرمایش 270 واحد مسکونی