مجتمع اداری تجاری اطلس (تبریز) طراحی، تامین و پیاده سازی سیستم تفکیک مصارف و صدور قبوض انرژی